implementujemyimplementujemy

Dlaczego w tak wielu organizacjach nie udaje się wdrożyć w życie bardzo dobrych pomysłów? W Skills Garden doskonale wiemy, że dobre pomysły nie są wprowadzane w życie, ponieważ są „sprzeczne z naszymi głęboko zakorzenionymi wyobrażeniami na temat tego, jak funkcjonuje świat - wyobrażeniami, które każą nam ograniczać się do znanych sposobów myślenia i działania”.

„Nasze tradycyjne zhierarchizowane organizacje nie sprzyjają zaspokajaniu ludzkich potrzeb wyższego rzędu, takich jak potrzeba samorealizacji oraz szacunku do samego siebie. Ferment w zarządzaniu będzie trwał, dopóki organizacje nie zaczną zaspokajać tych potrzeb, odczuwanych przez wszystkich pracowników”.

W Skills Garden poszukujemy nowych metod stymulowania organizacji oraz rozwoju procesów ich implementowania, które stanowią zapowiedź przełomu w budowaniu miejsc bardziej innowacyjnych, na bazie modeli i standardów innych niż dotychczas.

Aby tak się stało należy podważać „stary dogmat planowania, organizowania i kontroli” i tworzyć takie warunki pracy, by ludzie mogli „prowadzić najbardziej wartościowe życie, na jakie ich stać”. W Skills Garden wierzymy, że takie podejście kreuje najwyższy poziom zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Skutkiem tego podejścia, jak pokazują nasze doświadczenia, jest dobrobyt organizacji i innowacyjne rozwiązania zmieniające świat i nasze małe lokalne ojczyzny.

Dla nas jako specjalistów implementacja w organizacji jest tym, czym dla sportowca jest olimpiada. W Skills Garden na bazie testowania metod funkcjonowania systemów organizacji i dobrych praktyk wypracowywaliśmy własną definicję implementacji.

W Skills Garden rozumiemy implementację jako „drogę wdrażania wypracowanych procesów, programów i procedur wspólnie przez wszystkich pracowników organizacji po to, by mogli oni pracować w zgodzie ze swoją potrzebą samorealizacji, a organizacja mogła przez to skuteczniej zdobywać swoje cele na drodze do dostarczania wartości swoim klientom i osiągania przewagi rynkowej”.

W Skills Garden jesteśmy wierni tej definicji w każdym małym i dużym projekcie. Dzięki implementacji pomagamy firmom rosnąć, nie tylko w kwartalnych słupkach sprzedaży, lecz przede wszystkim długofalowo, w oparciu o kluczowe wartości i know-how.

Implementacja zaszczepiana jest w realiach środowiska otoczenia rynkowego, struktury konkurencji, trendów, dynamiki charakterystycznej dla danej organizacji w określonym czasie i położeniu biznesowym, dlatego jej uruchomienie powinno byś poprzedzone niezbędną analizą, przewidywaniem krytycznych czynników sukcesu, planowaniem oraz aktualnymi badaniami kondycji organizacji oraz segmentu, na którym chce konkurować. Poniżej prezentujemy ogólny schemat architektury procesów, rozwiązań i procedur w implementowaniu przewagi konkurencyjnej Skills Garden.

Wykorzystujemy coaching do zaszczepiamy ducha osobistego mistrzostwa

Korzystamy z myślenia wizualizacyjnego, poszukując i projektując wspólnie nowe modele myślowe

Na bazie potrzeb projektujemy na miarę gry biznesowe, współtworząc nową wizję z klientem

Na innowacyjnych warsztatach i szkoleniach trenujemy zespołowe uczenie się

Implementacja programów zarządzania zasobami ludzkimi jest kluczowym elementem osiągania sukcesów przez organizację. Ujednolicony system rekrutacji i zarządzania kapitałem ludzkim daje możliwości organizacjom osiągania zrównoważonego rozwoju, a poprzez politykę zarządzania talentami w organizacji osiągania przewagi konkurencyjnej. W Skills Garden politykę zarządzania najcenniejszym kapitałem organizacji, jakim są ludzie, ściśle wiążemy ze strategią i partycypacją pracowników.

W Skills Garden dobrze wiemy jak ważne jest nieszablonowe myślenie oraz budowanie efektywnych, dobrze współpracujących ze sobą zespołów, które codziennie mierzą się z poszukiwaniem nowych sposobów i rozwiązań produktów oraz usług we wszystkich segmentach rynku. Dlatego stworzyliśmy usługę implementowania innowacyjnych metod i technik wspierających kreatywne i twórcze myślenie. Nieodłącznym elementem tego procesu jest badanie i poszukiwanie najcenniejszych z punktu widzenia organizacji ludzkich talentów. I pomyśleć, że wszystko może się zacząć od jednego prostego pytania „A co by było gdyby…?

Chcesz wiedzieć więcej?

Innowacyjne rozwiązania wymagają dziś nieustannego kształcenia by dokonywać odkryć na styku specjalizacji różnych dziedzin np. psychologii, IT, psychometrii, medycyny czy zarządzania. Nie wielkość zespołu decyduje o know how firmy tylko myślenie. W Skills Garden myślenie systemowe o organizacjach pomogło stworzyć nam „przy okazji” naszych projektów 116 nowych miejsc pracy w ostatnich dwóch latach.